Prispievame ku zmene

Projekty a spolupráca

Ani jedna profesia alebo inštitúcia sama nevyrieši problém násilia páchaného
na ženách a deťoch. Spolupracujeme s inými organizáciami a inštitúciami
a vymieňame si informácie, aby sme prispeli k zvýšeniu kvality, dostupnosti a účinnosti poskytovaných služieb a k systémovým zmenám v oblasti riešenia problému násilia.

Pri príprave a realizácii projektov vychádzame z poznatkov najlepšej praxe
a z potrieb žien zažívajúcich násilie a ich detí. Zameriavame sa na dosiahnutie ich
čo najväčšieho bezpečia, ochrany
a spravodlivosti. Taktiež sa sústreďujeme
na obhajobu práv žien a na prevenciu opakovaného násilia a sekundárnej viktimizácie.

Ani jedna profesia alebo inštitúcia sama nevyrieši problém násilia páchaného na ženách
a deťoch. Spolupracujeme s inými organizáciami a inštitúciami a vymieňame si informácie, aby sme prispeli k zvýšeniu kvality, dostupnosti a účinnosti poskytovaných služieb a k systémovým zmenám v oblasti riešenia problému násilia.

Pri príprave a realizácii projektov vychádzame z poznatkov najlepšej praxe a z potrieb žien zažívajúcich násilie a ich detí. Zameriavame sa na dosiahnutie ich čo najväčšieho bezpečia, ochrany a spravodlivosti. Taktiež sa sústreďujeme na obhajobu práv žien a na prevenciu opakovaného násilia a sekundárnej viktimizácie.

Posilnenie žien - predchádzanie násiliu a zmierňovanie jeho dopadov

Projekt adresuje ľudsko-právny problém, ktorým je násilie páchané na ženách. Jeho hlavným cieľom je reagovať na absenciu preventívnych aktivít a predchádzať tak viktimizácii a ďalšej diskriminácii žien a dievčat. Zameriava sa na zvýšenie informovanosti o stalkingu a kyberstalkingu, ako špecifických foriem násilia, s dôrazom na ich rôzne prejavy a dopady, ako aj na bezpečie a technologickú bezpečnosť.

Výsledkom aktivity bude zvýšené povedomie u mladých ľudí, ktorí budú vedieť, ako stalkingu a kyberstalkingu predchádzať, ako ich rozpoznať a ako sa v situácii stalkingu alebo kyberstalkingu brániť. Tieto informácie budú môcť študentky a študenti využiť pre seba alebo šíriť medzi svojimi rovesníčkami a rovesníkmi. Sú to práve rovesníci a rovesníčky, komu sa mladí ľudia najčastejšie zdôveria, keď násilie zažívajú.

Miesto realizácie projektu je Bratislavský kraj.
Obdobie realizácie projektu: 01.03.2023 – 31.12.2023

Projekt je financovaný z dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v sume 7 000 eur.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Predmet zákazky „Osvetová kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o rodovo podmienenom násilí"

Predmetom zákazky je vytvorenie osvetovej kampane v súvislosti
s implementáciou projektu „Spolu s nami“.

Postup obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou

Druh zákazky: Služba

Lehota na predkladanie ponúk: 8.2.2024, 16:00 hod.

Výzva ako aj jej prílohy sú dostupné nižšie:

Výzva a predloženie ponuky_kampaň rodovo podmienené násilie

Príloha č. 1

Príloha č.2

Príloha č.3

Zmluva: Alej_Projekty pána Slováka, s.r.o.

www.norwaygrants.sk/dgv

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Predmet zákazky „Osvetová kampaň zameraná na stalking, cyberstalking a technologickú bezpečnosť“

Predmetom zákazky je vytvorenie osvetovej kampane v súvislosti
s implementáciou projektu „Spolu s nami“.

Postup obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou

Druh zákazky: Služba

Lehota na predkladanie ponúk: 18.10.2022, 16:00 hod.

Výzva ako aj jej prílohy sú dostupné nižšie:

Výzva a predloženie ponuky_kampaň stalking a kyberstalking

Príloha č. 1

Príloha č.2_kampan stalking a kyberstalking_fin

Príloha č.3_kampan stalking a kyberstalking_fin

Zmluva: Zmluva ALEJ – Projekty pána Slováka, s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve: Dodatok č. 1 ALEJ – Projekty pána Slováka, s.r.o.

www.norwaygrants.sk/dgv

Spolu s nami

ROZŠÍRENIE PORADENSKÝCH A PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE A ICH DETI

Projekt je zameraný na predchádzanie všetkým formám násilia na ženách a ich deťoch so špecifickým dôrazom na sexuálne násilie v kontexte používania technológií.

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú ženy a deti zažívajúce násilie – vrátane sexuálneho násilia a zneužívania a ženy zažívajúce partnerské násilie, postseparačné násilie, stalking a kyberstalking.

Výsledkom projektu sú rozšírené kapacity a maximalizácia dostupnosti špecializovaných služieb poradenských centier pre ženy zažívajúce partnerské násilie, vrátane služieb pre ženy zažívajúce sexuálne násilie a pre deti.

Partner projektu: Progresfem

Projektová stránka: www.vykroctedobezpecia.sk

Miesto realizácie projektu je Bratislavský a Prešovský kraj.
Obdobie realizácie projektu: 05. 2022 – 04. 2024

Projekt „Spolu s nami – Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti“ získal grant z Nórska v sume 599 642 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 89 946 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je prispieť k rozšíreniu kapacít a dostupnosti služieb pre ženy zažívajúce partnerské násilie a ich deti, ako aj k rozšíreniu rozsahu služieb o nové.

www.norwaygrants.sk/dgv

ŽENY ŽENÁM 

KOMPLEXNÉ A INOVATÍVNE SLUŽBY PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE V BLÍZKYCH VZŤAHOCH

Projekt je zameraný na riešenie problému násilia v partnerských vzťahoch a násilia na ženách, vrátane sexuálneho násilia a postseparačného násilia. Cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie a ohrozené násilím v blízkych vzťahoch a ich deti.

Cieľom projektu je eliminácia násilia a vytvorenie bezpečia, prekonanie izolácie, zmiernenie dopadov násilia, posilnenie a dosiahnutie spravodlivosti pre zraniteľnú skupinu žien a detí. Výsledkom realizácie aktivít bude vyšší počet identifikovaných prípadov násilia a počet žien a detí, ktorým bude poskytnutá kvalitná pomoc a podpora v rozsahu a dĺžke, ktorá bude zodpovedať ich potrebám.

Miesto realizácie projektu je Bratislavský kraj.
Obdobie realizácie projektu: 10.2019 – 08.2023

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.mpsvr.sk

spolupráca

spoločenská zmena

Súčasťou agendy nášho poradenského centra je aj spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami, podieľanie sa na tvorbe politík, ako aj zvyšovanie povedomia komunity o problematike partnerského  násilia a násilia páchaného na ženách. Naším konečným cieľom je prispieť
k spoločenskej zmene prostredníctvom úzkej spolupráce
s inými organizáciami a inštitúciami, prácou v komunite
a v rámci multiinštitucionálnej spolupráce. K riešeniu problému násilia sa snažíme prispievať aj výmenou skúseností s inými organizáciami a dôslednou aplikáciou jednotných východísk a základných princípov.

Súčasťou agendy nášho
poraden1ského centra je aj spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami, podieľanie sa na tvorbe politík, ako aj zvyšovanie povedomia komunity o problematike partnerského  násilia a násilia páchaného na ženách. Naším konečným cieľom je prispieť k spoločenskej zmene prostredníctvom úzkej spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami, prácou v komunite a v rámci multiinštitucionálnej spolupráce. K riešeniu problému násilia sa snažíme prispievať aj výmenou skúseností s inými organizáciami a dôslednou aplikáciou jednotných východísk a základných princípov.

Násilie páchané NA ŽENÁCH JE VÁŽNY PROBLÉM

Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých je častým javom násilie páchané na ženách. Takmer každá druhá žena zažila niektorú z foriem psychického násilia a počas svojho dospelého života zažilo fyzické alebo sexuálne násilie zo strany partnera 23 % žien na Slovensku (Celoeurópsky výskum násilia na ženách realizovaný Agentúrou Európskej únie pre základné práva FRA v roku 2014).

Z ďalších štatistík vieme, že v roku 2018 bolo celkovo zistených 840 skutkov násilia na ženách zo strany partnera a 704 v roku 2019. V rokoch 2010 – 2019 bolo zavraždených alebo zabitých 285 žien, z toho 61 manželom alebo partnerom. V roku 2020 bolo partnerom alebo manželom  zavraždených alebo zabitých 12 žien, čo je najviac za posledných 10 rokov.

Vo väčšine prípadov sa jedná vždy o kombináciu rôznych foriem násilia, ktoré nemusí byť na prvý pohľad viditeľné. Tento problém prehlbuje pandémia koronavírusu ešte viac. V súčasnosti trávime v domácnosti viac času ako kedykoľvek predtým, čo rozdúchava ďalšiu vlnu násilia a spôsobuje obetiam traumu.

Vieme, že jedna z najzraniteľnejších skupín sú ženy. Násilie páchané na ženách podkopáva ich základné práva, ich dôstojnosť, alebo prístup k starostlivosti. Index rovnosti žien a mužov v našej krajine je nižší ako vo väčšine ostatných zemí Európskej únie. Problematika násilia páchaného na ženách s tým úzko súvisí.

V rámci svojej podpory chce IKEA do roku 2022 zvýšiť povedomie o násilí, ktoré ženy doma zažívajú a tiež redukovať mieru jeho akceptácie v spoločnosti, a tak zabezpečiť pre čo najviac ľudí bezpečný domov. IKEA sa zaviazala finančne podporiť neziskové organizácie, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia, aby im dokázali poskytnúť potrebnú pomoc a ubytovanie. Taktiež podporí vzdelávanie a prijímanie špecifických riešení a opatrení, ktoré zabezpečia, aby ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch mali prístup k adekvátnej špecifickej ochrane, pomoci a podpore a nedošlo tak k zhoršeniu ich súčasnej situácie.

Advokáti proti násiliu

Projekt je reakciou na pandémiu COVID-19, keď bol zaznamenaný vysoký nárast počtu prípadov násilia na ženách a deťoch a partnerského násilia. V situácii celosvetovej pandémie sa Slovenská advokátska komora rozhodla spustiť projekt na pomoc zraniteľným osobám, ktoré sú terčom rôznych foriem násilia. Psychológovia, linky pomoci, ženské mimovládne organizácie aj ďalší hlásia, že počas pandémie vzrástlo domáce násilie minimálne o 30 – 40 %. Aj
z prieskumov medzi advokátmi v oboch vlnách COVID-19 vyplynulo, že advokáti zaznamenali zvýšený dopyt po riešení rodinnoprávnych vecí, ako aj informácie o zvýšenom počte prípadov domáceho násilia v priebehu karantény, v čase väčšej miery izolovanosti počas opatrení
a celkovej neistoty ľudí prameniacej zo situácie počas pandémie. 

Násilie, bez ohľadu na jeho formu, je celospoločenský problém, ktorý vyžaduje riešenie
z viacerých strán. Právna a psychologická pomoc, ako aj pomoc a podpora neziskových organizácií, majú na ceste k riešeniu nenahraditeľné miesto. V čase, keď mnohé inštitúcie nefungujú, či sú ťažko dostupné, môže uľahčenie prístupu k právnej pomoci predstavovať záchranné lano v ťažkej situácii. Cieľom projektu je, aby žiadatelia získali komplexné
a kvalifikované informácie, poradenstvo a služby pri riešení ich situácie po právnej, ale aj psychologickej a praktickej stránke.

Projekt je reakciou na pandémiu COVID-19, keď bol zaznamenaný vysoký nárast počtu prípadov násilia na ženách a deťoch a partnerského násilia. V situácii celosvetovej pandémie sa Slovenská advokátska komora rozhodla spustiť projekt na pomoc zraniteľným osobám, ktoré sú terčom rôznych foriem násilia. Psychológovia, linky pomoci, ženské mimovládne organizácie aj ďalší hlásia, že počas pandémie vzrástlo domáce násilie minimálne o 30 – 40 %. Aj
z prieskumov medzi advokátmi v oboch vlnách COVID-19 vyplynulo, že advokáti zaznamenali zvýšený dopyt po riešení rodinnoprávnych vecí, ako aj informácie o zvýšenom počte prípadov domáceho násilia v priebehu karantény, v čase väčšej miery izolovanosti počas opatrení a celkovej neistoty ľudí prameniacej zo situácie počas pandémie. 

Násilie, bez ohľadu na jeho formu, je celospoločenský problém, ktorý vyžaduje riešenie z viacerých strán. Právna a psychologická pomoc, ako aj pomoc a podpora neziskových organizácií, majú na ceste k riešeniu nenahraditeľné miesto. V čase, keď mnohé inštitúcie nefungujú, či sú ťažko dostupné, môže uľahčenie prístupu k právnej pomoci predstavovať záchranné lano v ťažkej situácii. Cieľom projektu je, aby žiadatelia získali komplexné a kvalifikované informácie, poradenstvo a služby pri riešení ich situácie po právnej, ale aj psychologickej a praktickej stránke.

Nové vedecké poznatky

Podieľame sa na 4-ročnom výskumnom projekte „Stratégie žien
na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch“,
ktorý realizuje n. o. Budúcnosť. V spolupráci so šiestimi ženskými organizáciami poskytujúcimi pomoc a podporu ženám zažívajúcim partnerské násilie a ich deťom skúmame reakcie žien na násilie. Konkrétne skúmame procesy zmeny u žien v rámci riešenia
problému násilia a ukončenia násilného vzťahu.

Výsledky tohto na Slovensku ojedinelého výskumu založeného
na skúsenostiach samotných žien budú zverejnené v roku 2022. Následne budú poznatky a výsledky výskumu prenesené
do našej praxe.

Nové poznatky

Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách a deťoch
a o partnerskom násilí považujeme za významnú súčasť našich aktivít. Naším cieľom je, aby všetky profesie a jednotlivci, ktorí sú zainteresovaní do riešenia problému násilia, získavali vzdelanie, ktoré im umožní porozumieť podstate problému násilia na ženách a deťoch a aby boli v prístupe k nim pomáhajúci, profesionálni a empatickí a aby bola ich pomoc a podpora efektívna.

Vzdelávanie, ktoré poskytujeme, môže mať formu tréningu, seminárov alebo workshopov. Pri vzdelávaní vychádzame z našej dlhoročnej praxe, z najnovších vedeckých poznatkov a z najlepšej domácej a zahraničnej praxe iných organizácií pracujúcich so ženami a deťmi zažívajúcich násilie a zneužívanie.

Za obzvlášť významné považujeme vzdelávanie mladých ľudí, u ktorých je šanca, že informácie získajú v rámci prevencie ešte predtým, ako by mohli mať skúsenosť s rôznymi formami násilia v súvislosti so vzťahmi. Študentkám
a študentom poskytujeme informácie uceleným, zrozumiteľným a praktickým spôsobom tak, aby ich mohli okamžite použiť v prípade, že sa s nimi stretnú oni alebo niekto v ich okolí.