Formy násilia

Formy násilia

Násilie v partnerských vzťahoch, ktoré, ženy zažívajú môže mať rôzne formy. Pre partnerské násilie je nielen to, že sa postupne vyvíja, pričom jeho závažnosť narastá. Intenzita násilia zo strany partnera (alebo bývalého partnera) môže v rôznych obdobiach vzťahu kolísať. Spoločným znakom partnerského násilia, ktoré ženy zažívajú však je, že najčastejšie sa jedná o kombináciu viacerých foriem násilia, pričom niektoré z nich môžu mať špecifickú povahu – ako napríklad gasslighting, postseparačné násilie, avizované zločiny zo strany bývalého partnera, nebezpečné prenasledovanie a pod.

Formy násilia a ich kombinácie násilní muži menia. Niektoré formy násilia sú zjavné a žena alebo jej okolie ich môžu relatívne jednoducho identifikovať. Niektoré prejavy násilia však môžu byť skryté, veľmi sofistikované a zákerné, a tak môže byť pre ženu alebo jej okolie omnoho ťažšie ich identifikovať a pomenovať.

Väčšina definícií násilia v partnerských vzťahoch uznáva, že jeho podstatou je donucovacia kontrola a že fyzické násilie je len jednou z taktík, ktoré používajú násilní partneri alebo bývalí partneri na dosiahnutie kontroly nad ženou.

Násilie v partnerských vzťahoch, ktoré ženy zažívajú môže mať rôzne formy. Pre partnerské násilie je nielen to, že sa postupne vyvíja, pričom jeho závažnosť narastá. Intenzita násilia zo strany partnera (alebo bývalého partnera) môže v rôznych obdobiach vzťahu kolísať. Spoločným znakom partnerského násilia, ktoré ženy zažívajú však je, že najčastejšie sa jedná o kombináciu viacerých foriem násilia, pričom niektoré z nich môžu mať špecifickú povahu – ako napríklad gasslighting, postseparačné násilie, avizované zločiny zo strany bývalého partnera, nebezpečné prenasledovanie a pod.

Formy násilia a ich kombinácie násilní muži menia. Niektoré formy násilia sú zjavné a žena alebo jej okolie ich môžu relatívne jednoducho identifikovať. Niektoré prejavy násilia však môžu byť skryté, veľmi sofistikované a zákerné, a tak môže byť pre ženu alebo jej okolie omnoho ťažšie ich identifikovať a pomenovať.

Väčšina definícií násilia v partnerských vzťahoch uznáva, že jeho podstatou je donucovacia kontrola a že fyzické násilie je len jednou z taktík, ktoré používajú násilní partneri alebo bývalí partneri na dosiahnutie kontroly nad ženou.

Psychické násilie

Psychické násilie má veľmi rôznorodú podobu a prejavuje sa vo všetkých aspektoch života žien. Väčšina definícií násilia v partnerských vzťahoch uznáva, že jeho podstatou je donucovacia kontrola a že fyzické násilie je len jednou z taktík, ktoré používajú násilní partneri alebo bývalí partneri na dosiahnutie kontroly nad ženou. Typickými znakmi a prejavmi, reprezentujúcimi donucovaciu kontrolu (coercive control) zahrnújú všetky nižšie uvedené prejavy nielen psychického násilia, s cieľom potlačenia autonómie žien a posilnenia moci mužov vo vzťahu a v rodine.

Psychické násilie má veľmi rôznorodú podobu a prejavuje sa vo všetkých aspektoch života žien. Väčšina definícií násilia v partnerských vzťahoch uznáva, že jeho podstatou je donucovacia kontrola a že fyzické násilie je len jednou z taktík, ktoré používajú násilní partneri alebo bývalí partneri na dosiahnutie kontroly nad ženou. Typickými znakmi a prejavmi, reprezentujúcimi donucovaciu kontrolu (coercive control) zahrnújú všetky nižšie uvedené prejavy nielen psychického násilia, s cieľom potlačenia autonómie žien a posilnenia moci mužov vo vzťahu
a v rodine.

Medzi prejavy psychického násilia patria

 • nadávky
 • urážanie
 • ponižovanie (často pred deťmi, alebo inými ľuďmi) 
 • neustále kritizovanie ženy ako partnerky / manželky / matky klamstvá
 • obviňovanie (prenášanie viny za násilie na ženu)
 • zľahčovanie
 • poučovanie
 • vyčerpávanie ženy (rozhovormi, nútením neustále zdôvodňovať a vysvetľovať svoje správanie, trvaním na dodržiavaní rigidných pravidiel)
 • znevažovanie a očierňovanie ženy na verejnosti 
 • bránenie žene v prístupe k zdravotnej starostlivosti a v užívaní liekov
 • nadávky
 • urážanie
 • ponižovanie (často pred deťmi, alebo inými ľuďmi) 
 • neustále kritizovanie ženy ako partnerky / manželky / matky klamstvá
 • obviňovanie (prenášanie viny za násilie na ženu)
 • zľahčovanie
 • poučovanie
 • vyčerpávanie ženy (rozhovormi, nútením neustále zdôvodňovať a vysvetľovať svoje správanie, trvaním na dodržiavaní rigidných pravidiel)
 • znevažovanie a očierňovanie ženy na verejnosti 
 • bránenie žene v prístupe k zdravotnej starostlivosti a v užívaní liekov
 • zastrašovanie
 • vyhrážanie sa 
 • vyhrážanie sa samovraždou
 • vyhrážanie sa ublížením alebo zabitím ženy, resp. iných členov rodiny
 • vyhrážanie sa odobratím alebo únosom detí
 • vyhrážanie sa vyhodením z domu vyhrážanie sa
 • zničením kariéry ženy
 • vyhrážanie sa zverejnením sexuálneho života ženy jej rodine, náboženskej komunite alebo známym prostredníctvom fotografií
 • zaangažovanie iných členov rodiny na násilnom správaní voči žene 
 • iné
 • zastrašovanie
 • vyhrážanie sa 
 • vyhrážanie sa samovraždou
 • vyhrážanie sa ublížením alebo zabitím ženy, resp. iných členov rodiny
 • vyhrážanie sa odobratím alebo únosom detí
 • vyhrážanie sa vyhodením z domu vyhrážanie sa
 • zničením kariéry ženy
 • vyhrážanie sa zverejnením sexuálneho života ženy jej rodine, náboženskej komunite alebo známym prostredníctvom fotografií
 • zaangažovanie iných členov rodiny na násilnom správaní voči žene 
 • iné

Psychické ale aj ostatné formy násilia sú zámerné a zamerané, majú teda svoj účel.
Konečným cieľom všetkých vyššie uvedených prejavov psychického násilia zo strany
páchateľov násilia je získanie absolútnej moci a kontroly nad ženou a odstránenie
autonómnych prejavov a slobodnej vôle ženy. Cieľom je taktiež narušenie psychickej
integrity ženy, jej sebadôvery, pocitu sebahodnoty a sebavedomia. Ďalším účelom nielen
psychického násilia je odradenie ženy od toho, aby o násilí hovorila s niekým z okolia,
vyhľadala a získala informácie, pomoc a podporu a aby odišla. V neposlednom rada si tak páchateľ násilia zabezpečuje svoju beztrestnosť ako aj to, že násilie ostane utajené.

Spochybňovanie a narúšanie sebadôvery ženy sa deje plíživým aj keď systematickým
spôsobom, keď muž spochybňuje duševné zdravie ženy a jej schopnosť zdravého úsudku.
Typickým prejavom tohto správania sú výroky ako “si psychicky chorá”, “mala by si sa
liečiť”, “patríš na psychiatriu”, “si hysterická”, “si precitlivená”, “aj tak ti nikto neuverí” a pod.
Práve kombinácia rôznych prejavov psychického násilia postupne spôsobuje, že psychické
násilie sa stáva natoľko “efektívnym”, že fyzické násilie už nie je potrebné, nakoľko vplyv
zastrašovania a vyhrážania sa je dostatočne účinný.

Psychické ale aj ostatné formy násilia sú zámerné a zamerané, majú teda svoj účel. Konečným cieľom všetkých vyššie uvedených prejavov psychického násilia zo strany páchateľov násilia je získanie absolútnej moci a kontroly nad ženou a odstránenie autonómnych prejavov a slobodnej vôle ženy. Cieľom je taktiež narušenie psychickej integrity ženy, jej sebadôvery, pocitu sebahodnoty a sebavedomia. Ďalším účelom nielen
psychického násilia je odradenie ženy od toho, aby o násilí hovorila s niekým z okolia, vyhľadala a získala informácie, pomoc a podporu a aby odišla. V neposlednom rada si tak páchateľ násilia zabezpečuje svoju beztrestnosť ako aj to, že násilie ostane utajené.

Spochybňovanie a narúšanie sebadôvery ženy sa deje plíživým aj keď systematickým spôsobom, keď muž spochybňuje duševné zdravie ženy a jej schopnosť zdravého úsudku. Typickým prejavom tohto správania sú výroky ako “si psychicky chorá”, “mala by si sa liečiť”, “patríš na psychiatriu”, “si hysterická”, “si precitlivená”, “aj tak ti nikto neuverí” a pod. Práve kombinácia rôznych prejavov psychického násilia postupne spôsobuje, že psychické násilie sa stáva natoľko “efektívnym”, že fyzické násilie už nie je potrebné, nakoľko vplyv zastrašovania a vyhrážania sa je dostatočne účinný.

Fyzické násilie

Medzi prejavy fyzického násilia patria napríklad

 • sácanie, strkanie
 • udieranie
 • fackovanie
 • kopanie
 • zhodenie na zem alebo sotenie do steny / nábytku dlhodobé odopieranie základných potrieb (spánku, jedla, vody a pod.) vystrkovanie z okna / balkóna
 • trhanie vlasov držanie hlavy ženy pod vodou 
 • škrtenie popálenia 
 • bodnutia
 • ubližovanie predmetmi 
 • vyhrážanie sa použitím alebo použitie zbrane
 • iné
 • sácanie, strkanie
 • udieranie
 • fackovanie
 • kopanie
 • zhodenie na zem alebo sotenie do steny / nábytku dlhodobé odopieranie základných potrieb (spánku, jedla, vody a pod.) vystrkovanie z okna / balkóna
 • trhanie vlasov držanie hlavy ženy pod vodou 
 • škrtenie popálenia 
 • bodnutia
 • ubližovanie predmetmi 
 • vyhrážanie sa použitím alebo použitie zbrane
 • iné

Dôsledky fyzického násilia sú modriny, pomliaždeniny, rezné rany, popáleniny, zlomeniny, poškodenie sluchu alebo zraku a pod. Dôsledky fyzického násilia môžu byť veľmi závažné, život ohrozujúce alebo smrteľné. Niektoré prejavy fyzického násilia nemusia zanechať stopy,
ako napríklad hádzanie predmetov priamo na ženu alebo do jej tesnej blízkosti, ktorého cieľom je zastrašiť partnerku.

Dôsledky fyzického násilia sú modriny, pomliaždeniny, rezné rany, popáleniny, zlomeniny, poškodenie sluchu alebo zraku a pod. Dôsledky fyzického násilia môžu byť veľmi závažné, život ohrozujúce alebo smrteľné. Niektoré prejavy fyzického násilia nemusia zanechať stopy, ako napríklad hádzanie predmetov priamo na ženu alebo do jej tesnej blízkosti, ktorého cieľom je zastrašiť partnerku.

Ekonomické násilie

Ako je zrejmé, pri ekonomickom násilí a zneužívaní ide o konanie, ktorého súčasťou je nerovný prístup k finančným zdrojom a majetku rodiny a ich kontrolu v rôznej miere. V dôsledku ekonomického násilia a zneužívania má žena obmedzené finančné prostriedky na pokrytie nákladov na domácnosť a na deti. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň ako násilný partner a otec detí.

Ako je zrejmé, pri ekonomickom násilí a zneužívaní ide o konanie, ktorého súčasťou je nerovný prístup k finančným zdrojom a majetku rodiny a ich kontrolu v rôznej miere. V dôsledku ekonomického násilia a zneužívania má žena obmedzené finančné prostriedky na pokrytie nákladov na domácnosť a na deti. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň ako násilný partner a otec detí.

Medzi prejavy ekonomického násilia a zneužívania patria napríklad

 • neprispievanie financiami na domácnosť
 • odmietanie starostlivosti o ženu a deti
 • obmedzovanie prístupu k financiám a majetku
 • zatajovanie skutočného príjmu 
 • vymáhanie peňazí
 • ničenie vecí a majetku 
 • zadlžovanie rodiny
 • spôsobovanie finančnej škody
 • poškodzovaním majetku alebo zámerným zvyšovaním výdavkov
  za energie a následné neprispievanie
 • nútenie ženy prijať finančné záväzky (s vedomím ženy, pod hrozbou,
  bez jej vedomia)
 • neprispievanie financiami na domácnosť
 • odmietanie starostlivosti o ženu a deti
 • obmedzovanie prístupu k financiám a majetku
 • zatajovanie skutočného príjmu 
 • vymáhanie peňazí
 • ničenie vecí a majetku 
 • zadlžovanie rodiny
 • spôsobovanie finančnej škody
 • poškodzovaním majetku alebo zámerným zvyšovaním výdavkov
  za energie a následné neprispievanie
 • nútenie ženy prijať finančné záväzky (s vedomím ženy, pod hrozbou,
  bez jej vedomia)
 • nútenie prepísať majetok ženy na muža (dedičstvo, majetok nadobudnutý pred svadbou, majetok získaný darom a pod.)
 • prepisovanie majetku nadobudnutého počas manželstva na firmu muža
 • vyžadovanie podrobného vyúčtovania (aj najmenších výdavkov) 
 • absolútna kontrola spoločných financií
 • nútenie k prezradeniu hesla k účtu ženy a manipulácia s účtom bez jej vedomia
 • vyčerpávanie nekonečnými súdnymi spormi
 • bránenie žene zarábať a mať vlastný príjem
 • bránenie žene zamestnať sa alebo študovať a zvyšovať tak mieru vlastných zdrojov alebo potenciálu
 • iné
 • nútenie prepísať majetok ženy na muža (dedičstvo, majetok nadobudnutý pred svadbou, majetok získaný darom a pod.)
 • prepisovanie majetku nadobudnutého počas manželstva na firmu muža
 • vyžadovanie podrobného vyúčtovania (aj najmenších výdavkov) 
 • absolútna kontrola spoločných financií
 • nútenie k prezradeniu hesla k účtu ženy a manipulácia s účtom bez jej vedomia
 • vyčerpávanie nekonečnými súdnymi spormi
 • bránenie žene zarábať a mať vlastný príjem
 • bránenie žene zamestnať sa alebo študovať a zvyšovať tak mieru vlastných zdrojov alebo potenciálu
 • iné

Iný prejav ekonomického násilia, ktorý čiastočne patrí aj do psychickej formy násilia, sa
vyskytuje aj vo vzťahoch, v ktorých má žena väčší príjem ako jej partner (v niektorých prípadoch výrazne väčší). V takomto násilnom vzťahu môže byť žena trestaná za tento jej vyšší príjem a to aj napriek tomu, že muž z neho významne profituje. Násilie sa potom prejavuje vo forme kompenzácie, ponižovania ženy, vynucovanie vyúčtovania výdavkov za svoje potreby, kritizovanie za nákupy potrieb pre deti a pod.

Podľa našich skúseností sa však v niektorých prípadoch môže ekonomické násilie stať pre
muža kontraproduktívne. V prípadoch, ak má žena na to možnosti a priaznivé životné okolnosti, si začne postupne a priebežne budovať finančnú nezávislosť od partnera bez spoliehania sa na prispievanie financiami z jeho strany tak, aby sa nemuseli obávať, že seba a svoje deti po odchode od partnera neuživia. Táto vynútená úplná alebo čiastočná finančná nezávislosť ženy, absolútna kontrola mužov nad financiami rodiny a ich obmedzené alebo žiadne prispievanie do rozpočtu rodiny sa tak otočí voči zámeru mužov, keď táto ich taktika mala viesť k úplnej závislosti ženy a detí na nich a k znemožneniu, aby ženy viedli samostatný život. Túto možnosť však nemajú všetky ženy, ako napríklad ženy, ktoré sú doma s malými deťmi, stratili prácu, nemajú podporu rodiny alebo žijú v chudobe.

Iný prejav ekonomického násilia, ktorý čiastočne patrí aj do psychickej formy násilia, sa vyskytuje aj vo vzťahoch, v ktorých má žena väčší príjem ako jej partner (v niektorých prípadoch výrazne väčší). V takomto násilnom vzťahu môže byť žena trestaná za tento jej vyšší príjem a to aj napriek tomu, že muž z neho významne profituje. Násilie sa potom prejavuje vo forme kompenzácie, ponižovania ženy, vynucovanie vyúčtovania výdavkov za svoje potreby,
kritizovanie za nákupy potrieb pre deti a pod.

Podľa našich skúseností sa však v niektorých prípadoch môže ekonomické násilie stať pre muža kontraproduktívne. V prípadoch, ak má žena na to možnosti a priaznivé životné okolnosti, si začne postupne a priebežne budovať finančnú nezávislosť od partnera bez spoliehania sa na prispievanie financiami z jeho strany tak, aby sa nemuseli obávať, že seba a svoje deti po odchode od partnera neuživia. Táto vynútená úplná alebo čiastočná finančná nezávislosť ženy, absolútna kontrola mužov nad financiami rodiny a ich obmedzené alebo žiadne prispievanie do rozpočtu rodiny sa tak otočí voči zámeru mužov, keď táto ich taktika mala viesť k úplnej závislosti ženy a detí na nich a k znemožneniu, aby ženy viedli samostatný život. Túto možnosť však nemajú všetky ženy, ako napríklad ženy, ktoré sú doma s malými deťmi, stratili prácu, nemajú podporu rodiny alebo žijú v chudobe.

Sexuálne násilie

V prípade sexuálneho násilia (v literatúre niekedy ako sexualizovaného násilia) je dôležité vedieť, že jeho konečným cieľom nie je sexuálneho uspokojenie, ale kontrola nad telom, vôľou a mysľou ženy.

V prípade sexuálneho násilia (v literatúre niekedy ako sexualizovaného násilia) je dôležité vedieť, že jeho konečným cieľom nie je sexuálneho uspokojenie, ale kontrola nad telom, vôľou a mysľou ženy.

Medzi prejavy sexuálneho násilia patria napríklad

 • obťažovanie
 • nechcené dotýkanie sa 
 • sexuálne urážanie a znevažovanie ženy 
 • vynucovanie sexu, muž používa vyhrážky a silu 
 • znásilnenia a sexuálne útoky
 • vedomé spôsobovanie bolesti počas sexu
 • nútenie k nepríjemným sexuálnym praktikám 
 • nútenie k sexu s inými mužmi, alebo pred inými osobami
 • kombinovanie sexu a násilia vrátane použitia zbraní 
 • zákaz alebo príkaz používania antikoncepcie 
 • nútenie k sledovaniu pornografie 
 • nútenie k prostitúcii 
 • sexuálne zneužívanie detí a nútenie ženy, aby sa pozerala alebo zneužívanie zatajila 
 • zámerné nakazenie ženy sexuálne prenosnými chorobami HIV/AIDS 
 • iné
 • obťažovanie
 • nechcené dotýkanie sa 
 • sexuálne urážanie a znevažovanie ženy 
 • vynucovanie sexu, muž používa vyhrážky a silu 
 • znásilnenia a sexuálne útoky
 • vedomé spôsobovanie bolesti počas sexu
 • nútenie k nepríjemným sexuálnym praktikám 
 • nútenie k sexu s inými mužmi, alebo pred inými osobami
 • kombinovanie sexu a násilia vrátane použitia zbraní 
 • zákaz alebo príkaz používania antikoncepcie 
 • nútenie k sledovaniu pornografie 
 • nútenie k prostitúcii 
 • sexuálne zneužívanie detí a nútenie ženy, aby sa pozerala alebo zneužívanie zatajila 
 • zámerné nakazenie ženy sexuálne prenosnými chorobami HIV/AIDS 
 • iné

Sociálne násilie

Cieľom a súčasne taktikou sociálneho násilia je izolácia ženy a zvyšovanie jej závislosti
na partnerovi. Konečným cieľom je sociálna kontrola ženy – kontrola jej sociálnych kontaktov a možností podpory, informácií a možnosti prezradenia násilia, ktoré sa inak deje bez svedkov. Medzi prejavy sociálneho násilia patrí zakazovanie alebo obmedzovanie kontaktu s rodinou, priateľmi, známymi, zamykanie v byte / dome, odoberanie alebo blokovanie mobilu, nútenie stretávať sa výlučne s rodinou a okruhom známych muža a pod.

Cieľom a súčasne taktikou sociálneho násilia je izolácia ženy a zvyšovanie jej závislosti na partnerovi. Konečným cieľom je sociálna kontrola ženy – kontrola jej sociálnych kontaktov a možností podpory, informácií a možnosti prezradenia násilia, ktoré sa inak deje bez svedkov. Medzi prejavy sociálneho násilia patrí zakazovanie alebo obmedzovanie kontaktu s rodinou, priateľmi, známymi, zamykanie v byte / dome, odoberanie alebo blokovanie mobilu, nútenie stretávať sa výlučne s rodinou a okruhom známych muža a pod.

ŠPECIFICKÉ FORMY
NÁSILIA

Stalking

Ani ukončenie násilného vzťahu nemusí znamenať okamžité zastavenie násilia. Mnohí násilní alebo odmietnutí partneri pokračujú v násilí prostredníctvom stalkingu a/alebo cyberstalkingu. Nebezpečné prenasledovanie (stalking) je násilné a nátlakové správanie, resp. pokračovanie násilia po ukončení vzťahu s cieľom vyvolania strachu, kontroly, nútenia návratu do vzťahu a/alebo pomsty. Pokračovanie násilia v tejto podobe vážne zasahuje do životov žien a dievčat, bráni im obnoviť pocit bezpečia a uzdraviť sa z násilia.

Stalking (ako aj cyberstalking) majú u žien a dievčat za následok vážne fyzické, psychické ale aj finančné dopady.

V prípade, že zažívate akékoľvek prenasledovanie, zastrašovanie a nátlak, obráťte sa nás. Spolu môžeme vyriešiť vašu situáciu, zastaviť takéto správanie a zvýšiť vašu bezpečnosť.

Ani ukončenie násilného vzťahu nemusí znamenať okamžité zastavenie násilia. Mnohí násilní alebo odmietnutí partneri pokračujú v násilí prostredníctvom stalkingu a/alebo cyberstalkingu. Nebezpečné prenasledovanie (stalking) je násilné a nátlakové správanie, resp. pokračovanie násilia po ukončení vzťahu s cieľom vyvolania strachu, kontroly, nútenia návratu do vzťahu a/alebo pomsty. Pokračovanie násilia v tejto podobe vážne zasahuje do životov žien a dievčat, bráni im obnoviť pocit bezpečia a uzdraviť sa z násilia.

Stalking (ako aj cyberstalking) majú u žien a dievčat za následok vážne fyzické, psychické ale aj finančné dopady.

V prípade, že zažívate akékoľvek prenasledovanie, zastrašovanie a nátlak, obráťte sa nás. Spolu môžeme vyriešiť vašu situáciu, zastaviť takéto správanie a zvýšiť vašu bezpečnosť.

ŠPECIFICKÉ FORMY
NÁSILIA

Cyberstalking

V posledných rokoch sme spolu s rozvojom technologických možností zaznamenali obrovský nárast využívania technológií a internetu na kontrolu a monitoring bývalých partneriek /manželiek alebo žien, ktoré mužov odmietli. Zneužívanie technológií sa stalo bežnou súčasťou násilia, ktoré ženy a dievčatá zažívajú. Súčasne  vnímame, že rovnakou rýchlosťou sa nešíri povedomie o tejto forme násilia a o spôsoboch, ako sa mu účinne brániť.

Cyberstalking sa prejavuje ako zastrašovanie, obťažovanie (aj sexuálne) a získavania informácií, vynucovanie si komunikácie a kontaktu a vytrvalý nátlak prostredníctvom technológií a internetu. Cieľom páchateľa je poníženie a pomsta žene, prinútenie návratu do vzťahu atď. 

Ak zažívate podobné správanie, kontaktujte nás. Budeme hovoriť o tom, ako sa im účinne brániť a urobíme konkrétne kroky k tomu, aby sme páchateľa definitívne zastavili a dosiahli spravodlivosť.

V posledných rokoch sme spolu s rozvojom technologických možností zaznamenali obrovský nárast využívania technológií a internetu na kontrolu
a monitoring bývalých partneriek /manželiek alebo žien, ktoré mužov odmietli. Zneužívanie technológií sa stalo bežnou súčasťou násilia, ktoré ženy a dievčatá zažívajú. Súčasne vnímame, že rovnakou rýchlosťou sa nešíri povedomie o tejto forme násilia a o spôsoboch, ako sa mu účinne brániť.

Cyberstalking sa prejavuje ako zastrašovanie, obťažovanie (aj sexuálne) a získavania informácií, vynucovanie si komunikácie a kontaktu a vytrvalý nátlak prostredníctvom technológií a internetu. Cieľom páchateľa je poníženie a pomsta žene, prinútenie návratu do vzťahu atď. 

Ak zažívate podobné správanie, kontaktujte nás. Budeme hovoriť o tom, ako sa im účinne brániť a urobíme konkrétne kroky k tomu, aby sme páchateľa definitívne zastavili a dosiahli spravodlivosť.

Vzorce násilia

 

Izolácia

Manipulácia

Udržiavanie strachu

Ponižovanie a očierňovanie

Zbavovanie sa zodpovednosti za násilie

Obviňovanie partnerky za vlastné správanie

Uplatňovanie absolútnej kontroly

Ospravedlňovanie násilia

Vynucovanie triviálnych činností
a vyčerpávanie

Príležitostné láskavosti

Skresľovanie reality

 

Izolácia

Manipulácia

Udržiavanie strachu

Ponižovanie a očierňovanie

Zbavovanie sa zodpovednosti za násilie

Obviňovanie partnerky za vlastné správanie

Uplatňovanie absolútnej kontroly

Ospravedlňovanie násilia

Vynucovanie triviálnych činností
a vyčerpávanie

Príležitostné láskavosti

Skresľovanie reality

Zavolajte nám

napíšte nám