Informácie o násilí

Ženy, ktoré sa museli vysporiadať s násilím vo svojich životoch spätne hovoria, že ak by mali informácie skôr a lepšie by rozumeli problému násilia v celej jeho šírke a komplexnosti, veľmi by im to pomohlo. Ženy získavajú informácie v rôznych fázach vzťahu a riešenia situácie násilia. Niektoré z nich nemajú ani pred definitívnym odchodom od násilného partnera žiadne alebo takmer žiadne informácie o násilí.

Keď ženy porozumejú problému násilia, môžu sa posunúť do ďalšej fázy, keď sa dopracujú k presvedčeniu, že násilie nie je ich vina. Prístup k informáciám im pomáha spojiť si svoju skúsenosť so skúsenosťami veľkého množstva ďalších žien. Ženy zažívajúce násilie potrebujú informácie, aby lepšie porozumeli svojej situácii, dozvedeli sa o možných riešeniach situácie a urobili pre seba a svoje deti čo najlepšie informované rozhodnutie. 

Ženy, ktoré sa museli vysporiadať s násilím vo svojich životoch spätne hovoria, že ak by mali informácie skôr a lepšie by rozumeli problému násilia v celej jeho šírke a komplexnosti, veľmi by im to pomohlo. Ženy získavajú informácie v rôznych fázach vzťahu a riešenia situácie násilia. Niektoré z nich nemajú ani pred definitívnym odchodom od násilného partnera žiadne alebo takmer žiadne informácie o násilí.

Keď ženy porozumejú problému násilia, môžu sa posunúť do ďalšej fázy, keď sa dopracujú k presvedčeniu, že násilie nie je ich vina. Prístup k informáciám im pomáha spojiť si svoju skúsenosť so skúsenosťami veľkého množstva ďalších žien. Ženy zažívajúce násilie potrebujú informácie, aby lepšie porozumeli svojej situácii, dozvedeli sa o možných riešeniach situácie a urobili pre seba a svoje deti čo najlepšie informované rozhodnutie. 

Porušovanie ľudských práv

NÁSILIE
PÁCHANÉ NA ŽENÁCH

Násilie páchané na ženách predstavuje jednu
z najzávažnejších foriem rodovo podmieneného porušovania ľudských práv na svete.

Násilie nie je individuálnym problémom určitej skupiny žien, ale je problémom celej spoločnosti. Historická nerovnováha moci a nerovnomerného postavenia medzi mužmi a ženami je tak príčinou, ako aj dôsledkom násilia páchaného na ženách.

Násilím páchanom na ženách rozumieme “akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.” (Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, 1993).

Porušovanie ľudských práv

NÁSILIE
PÁCHANÉ NA ŽENÁCH

Násilie páchané na ženách predstavuje jednu z najzávažnejších foriem rodovo podmieneného porušovania ľudských práv na svete.

Násilie nie je individuálnym problémom určitej skupiny žien, ale je problémom celej spoločnosti. Historická nerovnováha moci a nerovnomerného postavenia medzi mužmi a ženami je tak príčinou, ako aj dôsledkom násilia páchaného na ženách.

Násilím páchanom na ženách rozumieme “akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už
vo verejnom alebo v súkromnom živote.” (Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, 1993).

Násilie vo vzťahoh

PARTNERSKÉ NÁSILIE

Násilie v partnerských vzťahoch chápeme ako rodovo podmienené násilie mužov voči ženám, ktoré sa vyskytuje počas vzťahu alebo po odlúčení a je založené na nerovnováhe moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti a vo vzťahu. Charakterizuje ho kombinácia donucovacieho a kontrolujúceho správania.

Násilie vo vzťahu nie je súkromný problém určitej skupiny žien, jeho zdrojom nie sú ich individuálne charakteristiky, ale nastavenia rodových vzťahov v spoločnosti a v rodine. Násilie vo vzťahu nie je konflikt, hádka, manželské nezhody a pod., tieto označenia problém partnerského násilia bagatelizujú.

Konflikt alebo hádka je situácia, v ktorej sa nachádzajú dve rovnocenné strany s iným pohľadom na problém alebo na jeho riešenie. V prípade partnerského násilia sa jedné o konanie alebo prejav jednej osoby z pozície moci, kontroly a nerovnocenného postavenia vo vzťahu, potláčajúcej slobodnú vôľu a nerešpektujúceho ľudské práva druhej osoby.

Násilie zo strany partnera nie je niečo, čo “sa stane”. Násilie je rozhodnute a voľba. Zodpovednosť za násilie nemá byť zdieľaná. Odmietame teoretické vysvetlenia a prístupy, ktoré výslovne alebo implicitne pripisujú akúkoľvek vinu za násilie obeti násilia. Za násilie je zodpovedný jeho páchateľ.

Násilie vo vzťahoh

PARTNERSKÉ NÁSILIE

Násilie v partnerských vzťahoch chápeme ako rodovo podmienené násilie mužov voči ženám, ktoré sa vyskytuje počas vzťahu alebo po odlúčení a je založené na nerovnováhe moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti a vo vzťahu. Charakterizuje ho kombinácia donucovacieho a kontrolujúceho správania.

Násilie vo vzťahu nie je súkromný problém určitej skupiny žien, jeho zdrojom nie sú ich individuálne charakteristiky, ale nastavenia rodových vzťahov v spoločnosti a v rodine. Násilie vo vzťahu nie je konflikt, hádka, manželské nezhody a pod., tieto označenia problém partnerského násilia bagatelizujú.

Konflikt alebo hádka je situácia, v ktorej sa nachádzajú dve rovnocenné strany s iným pohľadom na problém alebo na jeho riešenie. V prípade partnerského násilia sa jedné o konanie alebo prejav jednej osoby z pozície moci, kontroly a nerovnocenného postavenia vo vzťahu, potláčajúcej slobodnú vôľu a nerešpektujúceho ľudské práva druhej osoby.

Násilie zo strany partnera nie je niečo, čo “sa stane”. Násilie je rozhodnute a voľba. Zodpovednosť za násilie nemá byť zdieľaná. Odmietame teoretické vysvetlenia a prístupy, ktoré výslovne alebo implicitne pripisujú akúkoľvek vinu za násilie obeti násilia. Za násilie je zodpovedný jeho páchateľ.

TEst

Zažívam násilie?

Násilie nemusí mať len fyzickú podobu. Naopak, v mnohých prípadoch po ňom nezostávajú žiadne fyzické zranenia a dôkazy. Ak chcete zistiť, či vo vzťahu zažívate zo strany partnera alebo manžela akékoľvek násilie, otázky v našom teste vám môžu pomôcť nájsť odpoveď.

IDENTIFIKÁCIA NÁSILIA 

FORMY NÁSILIA

Násilie v partnerských vzťahoch, ktoré ženy zažívajú môže mať rôzne formy. Pre partnerské násilie je nielen to, že sa postupne vyvíja, pričom jeho závažnosť narastá. Intenzita násilia zo strany partnera (alebo bývalého partnera) môže v rôznych obdobiach vzťahu kolísať.

NÁSILIE PO UKONČENÍ VZŤAHU

POSTSEPARAČNÉ NÁSILIE

Odchod od násilného partnera sa môže javiť ako najsamozrejmejší
a najjednoduchší spôsob na ukončenie vo vzťahu. Odchod je však pre ženy zvyčajne zložitý a nemusí viesť k zvýšeniu ich bezpečia. V prípade mnohých žien je odchod od násilného partnera najrizikovejším obdobím ich života.

ZÁVAŽNOSŤ A VÝSKYT NÁSILIA

Dynamika násilia

Na základe výskumu a praxe vieme identifikovať tri dominantné modely dynamiky násilia v partnerských vzťahoch - periodickú, chaotickú
a náhodnú. Dynamikou, ktorá sa vyskytuje vo väčšine násilných partnerských vzťahov, je náhodná dynamika.

Páchatelia násilia

Každý páchateľ partnerského násilia je presvedčený, že má právo byť násilný, keďže žena nespĺňa jeho očakávania, ako sa má správať správna žena, matka a manželka alebo partnerka. Tieto nároky si potom vynucuje hrozbou násilia alebo násilím, ktoré považuje za udelenie spravodlivého trestu voči žene, ktorá prekročila ním ustanovené hranice a pravidlá.

K partnerskému násiliu nedochádza v dôsledku straty kontroly násilníka. Evidentná schopnosť násilníka selektovať objekty a prostredie, kde môže uplatniť svoju moc a kontrolu, potvrdzuje účelovosť jeho konania a plnú zodpovednosť
za svoje správanie.

Páchatelia násilia sa snažia zabrániť nielen tomu, aby ich partnerky konfrontovali s ich vlastným správaním, ale aj tomu, aby ženy vnímali a pomenovali vzťah ako násilný.

Zákony a dokumenty

Legislatíva

Preskúmajte slovenské a medzinárodné dokumenty a slovenské zákony súvisiace s násilím páchaným na ženách a deťoch

Zavolajte nám

napíšte nám