štandardy práce

poradenského centra ALEJ

Násilie na ženách ako príčina
a dôsledok nerovnosti žien

Násilie v partnerských vzťahoch chápeme ako rodovo podmienené násilie mužov voči ženám, ktoré sa vyskytuje počas vzťahu alebo po odlúčení a je založené na nerovnováhe moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti a vo vzťahu. Charakterizuje ho kombinácia donucovacieho a kontrolujúceho správania. Násilie páchané na ženách nie je súkromný problém určitej skupiny žien, jeho zdrojom nie sú ich individuálne charakteristiky, ale nastavenia rodových vzťahov v spoločnosti a v rodine.

Násilie na ženách ako príčina
a dôsledok nerovnosti žien

Násilie v partnerských vzťahoch chápeme ako rodovo podmienené násilie mužov voči ženám, ktoré sa vyskytuje počas vzťahu alebo po odlúčení a je založené na nerovnováhe moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti a vo vzťahu. Charakterizuje ho kombinácia donucovacieho a kontrolujúceho správania. Násilie páchané na ženách nie je súkromný problém určitej skupiny žien, jeho zdrojom nie sú ich individuálne charakteristiky, ale nastavenia rodových vzťahov v spoločnosti a v rodine.

Bezpečie a ochrana

Bezpečie žien a detí je základným princípom
pri poskytovaní našich služieb a naším najdôležitejším cieľom. Otázku bezpečia a mieru rizika zvažujeme spolu so ženou pri plánovaní intervencií a jednotlivých krokov v rámci celého poradenského procesu. Tento princíp sa odráža vo všetkých postupoch a metódach našej práce. Žene a jej deťom poskytujeme takú podporu a ochranu, ktoré vedie nielen k ich fyzickému bezpečiu, ale aj dosiahnutiu vnútornému pocitu bezpečia. Adresu, resp. Presnú lokalizáciu
poradenského centra oznamujeme ženám až pred prvým stretnutím.

Súčasťou bezpečia sú aj bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a vypracované bezpečnostné opatrenia na úrovni organizácie.

Priestory Poradenského centra ALEJ sú v režime 24 hodinového stráženia a monitorovaného vstupu. Bezpečie personálu je zabezpečené v rámci vlastného bezpečnostného plánu organizácie.

Bezpečie a ochrana

Bezpečie žien a detí je základným princípom pri poskytovaní našich služieb a naším najdôležitejším cieľom. Otázku bezpečia a mieru rizika zvažujeme spolu so ženou pri plánovaní intervencií a jednotlivých krokov v rámci celého poradenského procesu. Tento princíp sa odráža vo všetkých postupoch a metódach našej práce. Žene a jej deťom poskytujeme takú podporu a ochranu, ktoré vedie nielen k ich fyzickému bezpečiu, ale aj dosiahnutiu vnútornému pocitu bezpečia. Adresu, resp. Presnú lokalizáciu poradenského centra oznamujeme ženám až pred prvým stretnutím.

Súčasťou bezpečia sú aj bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov
a vypracované bezpečnostné opatrenia
na úrovni organizácie.

Priestory Poradenského centra ALEJ
sú v režime 24 hodinového stráženia
a monitorovaného vstupu. Bezpečie personálu je zabezpečené v rámci vlastného bezpečnostného plánu organizácie.

ľudská dôstojnosť a rešpekt

Ľudská dôstojnosť a rešpekt sú našimi základnými hodnotami a sú súčasťou nášho etického kódexu. Rešpektujeme individualitu žien a detí a ich právo na autonómne rozhodnutia. Skúsenosti žien a detí s násilím nespochybňujeme a nebagatelizujeme ich. Naše služby sú poskytované profesionálne, vrátane empatickej a neviktimizujúcej komunikáciu.

ľudská dôstojnosť a rešpekt

Ľudská dôstojnosť a rešpekt sú našimi základnými hodnotami a sú súčasťou nášho etického kódexu. Rešpektujeme individualitu žien a detí a ich právo na autonómne rozhodnutia. Skúsenosti žien a detí
s násilím nespochybňujeme a nebagatelizujeme ich. Naše služby sú poskytované profesionálne, vrátane empatickej a neviktimizujúcej komunikáciu.

Špecializované služby pre ženy
vychádzajúce z ich potrieb

Naše služby vychádzajú z princípu individuálnych potrieb žien a detí, ktoré sa v rámci procesu poradenstva a vplyvom rôznych faktorov môžu meniť. Špecializovanosť služieb sa vzťahuje na poskytovanú podporu a ochranu dvomi spôsobmi: (1) je špecificky zameraná na ženy, ktoré zažili násilie a ich deti a (2) je zameraná na násilie páchané na ženách ako rodovo špecifickú formu násilia.

Špecializované služby pre ženy
vychádzajúce z ich potrieb

Naše služby vychádzajú z princípu individuálnych potrieb žien a detí, ktoré sa v rámci procesu poradenstva a vplyvom rôznych faktorov môžu meniť. Špecializovanosť služieb sa vzťahuje
na poskytovanú podporu a ochranu dvomi spôsobmi: (1) je špecificky zameraná
na ženy, ktoré zažili násilie a ich deti a (2)
je zameraná na násilie páchané na ženách ako rodovo špecifickú formu násilia.

Rôznorodosť a spravodlivý prístup

So ženami, s ktorými spolupracujeme, zaobchádzame s rešpektom k ich kultúrnemu pozadiu, etnicite, veku a znevýhodneniu. Riadime sa princípom nediskriminácie a zohľadňujeme rôznorodosť žien a ich detí, ako aj ich potrieb.

Služby poskytované Poradenským centrom ALEJ sú dostupné všetkým ženám. Pri poskytovaní služieb dodržiavame zásady nediskriminácie a rovnostiv súvislosti s personálom, aj so ženami.

Rôznorodosť a spravodlivý prístup

So ženami, s ktorými spolupracujeme, zaobchádzame s rešpektom k ich kultúrnemu pozadiu, etnicite, veku a znevýhodneniu. Riadime sa princípom nediskriminácie a zohľadňujeme rôznorodosť žien a ich detí, ako aj ich potrieb.

Služby poskytované Poradenským centrom ALEJ sú dostupné všetkým ženám.
Pri poskytovaní služieb dodržiavame zásady nediskriminácie a rovnosti v súvislosti
s personálom, aj so ženami.

Právne zastupovanie
a obhajoba práv žien

Ženám, ktoré sa na nás obrátia, sa snažíme sprostredkovať pro-bono právne poradenstvo
a zastupovanie. Spolupracujeme len s právničkami a právnikmi, ktorí sú scitlivení na tému partnerského násilia a rozumejú problému násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Práva a záujmy žien a ich detí presadzujeme aj v kontakte s inými inštitúciami.

Násilie na ženách je forma diskriminácie, porušovania práv žien a ich detí a v mnohých prípadoch trestný čin. Máme jasný postoj voči násiliu, ako aj vo veci ľudských práv. Zastávame princíp nulovej tolerancie násilia. Odmietame postupy, ktoré indikujú zdieľanú zodpovednosť za násilie, ktoré spáchala násilná osoba. Za násilie zodpovedný je ten, kto ho pácha.

Právne zastupovanie
a obhajoba práv žien

Ženám, ktoré sa na nás obrátia, sa snažíme sprostredkovať pro-bono právne poradenstvo a zastupovanie. Spolupracujeme len s právničkami
a právnikmi, ktorí sú scitlivení na tému partnerského násilia a rozumejú problému násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Práva a záujmy žien a ich detí presadzujeme aj v kontakte s inými inštitúciami.

Násilie na ženách je forma diskriminácie, porušovania práv žien a ich detí
a v mnohých prípadoch trestný čin. Máme jasný postoj voči násiliu, ako aj vo veci ľudských práv. Zastávame princíp nulovej tolerancie násilia. Odmietame postupy, ktoré indikujú zdieľanú zodpovednosť za násilie, ktoré spáchala násilná osoba. Za násilie zodpovedný je ten, kto ho pácha.

Posilnenie žien

Ženy podporujeme, aby získali kontrolu nad svojimi životmi. Posilňujeme ich sebadôveru, sebaúctu a integritu a ich povedomie ohľadne ľudských práv, vrátane práva na život bez násilia. Vytvárame individuálny plán vychádzajúci z potrieb jednotlivých žien. Ženám poskytujeme všetky informácie tak, aby mohli pre seba a pre svoje deti urobiť čo najlepšie informované rozhodnutia. 

V Poradenskom centre ALEJ ženy informujeme o ich právach, t. j. na aké služby majú právo a aké sú ich zákonné a ľudské práva a pod. Poskytujeme ženám dostatok času na to, aby mohli zvážiť všetky možnosti a uskutočniť rozhodnutie. Ženy vnímame ako expertky na svoj život a ako partnerky a ako také, ktoré vyvíjajú množstvo stratégií na elimináciu a zastavenie násilia voči sebe a voči svojim deťom.

Posilnenie žien

Ženy podporujeme, aby získali kontrolu nad svojimi životmi. Posilňujeme ich sebadôveru, sebaúctu a integritu a ich povedomie ohľadne ľudských práv, vrátane práva
na život bez násilia. Vytvárame individuálny plán vychádzajúci z potrieb jednotlivých žien. Ženám poskytujeme všetky informácie tak, aby mohli pre seba a pre svoje deti urobiť čo najlepšie informované rozhodnutia. 

V Poradenskom centre ALEJ ženy informujeme o ich právach, t. j. na aké služby majú právo a aké sú ich zákonné
a ľudské práva a pod. Poskytujeme ženám dostatok času na to, aby mohli zvážiť všetky možnosti a uskutočniť rozhodnutie. Ženy vnímame ako expertky na svoj život a ako partnerky a ako také, ktoré vyvíjajú množstvo stratégií na elimináciu
a zastavenie násilia voči sebe a voči
svojim deťom.

Participácia žien
na rozvoji a riadení služieb

Poskytovanie našich služieb je riadené demokraticky a participatívne so ženami. Podporujeme ich, aby nám poskytovali spätnú väzbu, zapájali sa do zlepšovania našich služieb a informujeme ich o zmenách v rámci organizácie. Pomáha nám to rozvíjať, aktualizovať a poskytovať pomoc a podporu ženám a ich deťom, tak aby čo najviac reflektovala na ich reálne potreby a ciele. Pri plánovaní aktivít organizácie a Poradenského centra ALEJ sa snažíme vytvárať priestor pre ženy, aby sa mohli zapojiť aj do iných aktivít organizácie zameraných na obhajobu práv žien a prispievať tak posilneniu a udržiavaniu ženskej solidarity.

Participácia žien
na rozvoji a riadení služieb

Poskytovanie našich služieb je riadené demokraticky a participatívne so ženami. Podporujeme ich, aby nám poskytovali spätnú väzbu, zapájali sa do zlepšovania našich služieb a informujeme ich
o zmenách v rámci organizácie. Pomáha nám to rozvíjať, aktualizovať a poskytovať pomoc a podporu ženám a ich deťom, tak aby čo najviac reflektovala na ich reálne potreby a ciele. Pri plánovaní aktivít organizácie a Poradenského centra ALEJ sa snažíme vytvárať priestor pre ženy, aby sa mohli zapojiť aj do iných aktivít organizácie zameraných na obhajobu práv žien
a prispievať tak posilneniu a udržiavaniu ženskej solidarity.

Dôvernosť informácií
a ochrana osobných údajov

Poradenské centrum má jasne definované postupy zaobchádzania s dôvernými informáciami a osobnými údajmi. V rámci poskytovania podpory a ochrany rešpektujeme a dodržiavame právo žien a detí na súkromie a na dôvernosť informácií. Všetky ženy a deti sú informované o situáciách, v ktorých môže byť táto dôvernosť obmedzená.

V Poradenskom centre ALEJ poskytujeme podporu a ochranu aj ženám, ktoré sa rozhodnú zostať v anonymite a nepovedia nám svoje meno a ani iné údaje o svojej identite.

Dôvernosť informácií
a ochrana osobných údajov

Poradenské centrum má jasne definované postupy zaobchádzania s dôvernými informáciami a osobnými údajmi. V rámci poskytovania podpory a ochrany rešpektujeme a dodržiavame právo žien
a detí na súkromie a na dôvernosť informácií. Všetky ženy a deti sú informované o situáciách, v ktorých môže byť táto dôvernosť obmedzená.
V Poradenskom centre ALEJ poskytujeme podporu a ochranu aj ženám, ktoré sa rozhodnú zostať v anonymite a nepovedia nám svoje meno a ani iné údaje o svojej identite.

Podpora a práca s deťmi 

V rámci poskytovania služieb pracujeme aj s deťmi žien zažívajúcich násilie, resp. S vlastnou skúsenosťou s násilím a rešpektujeme ich špecifické potreby. Násilie páchané na ženách zo strany intímneho partnera má vždy dopad aj na deti, bez ohľadu na to, či sú deti svedkami násilia páchaného ich otcom/otčimom na ich mame, alebo sú priamo vystavené násiliu otca/otčima. Pri poskytovaní pomoci deťom zohľadňujeme ich špecifické potreby. 

Podpora a práca s deťmi 

V rámci poskytovania služieb pracujeme aj s deťmi žien zažívajúcich násilie, resp.
S vlastnou skúsenosťou s násilím
a rešpektujeme ich špecifické potreby. Násilie páchané na ženách zo strany intímneho partnera má vždy dopad
aj na deti, bez ohľadu na to, či sú deti svedkami násilia páchaného ich otcom/otčimom na ich mame, alebo sú priamo vystavené násiliu otca/otčima.
Pri poskytovaní pomoci deťom zohľadňujeme ich špecifické potreby. 

Volanie páchateľov
na zodpovednosť

Vychádzame z princípu, že pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie a zodpovedný za násilie je ten kto ho pácha. Ženy nie sú zodpovedné a ani vinné za násilie, ktoré zažívajú. Pri poskytovaní podpory a ochrany ženám a ich deťom aplikujeme strániaci prístup.

Volanie páchateľov
na zodpovednosť

Vychádzame z princípu, že pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie a zodpovedný za násilie je ten kto ho pácha. Ženy nie sú zodpovedné a ani vinné za násilie, ktoré zažívajú. Pri poskytovaní podpory a ochrany ženám a ich deťom aplikujeme strániaci prístup.

Riadenie a zodpovednosť

Pracovníčky v Poradenskom centre ALEJ sú kvalifikované a odborne zaškolené v problematike násilia páchaného na ženách, partnerského násilia a násilia na deťoch. Kvalitu služieb rozvíjame a udržiavame prostredníctvom viacerých postupov ako napríklad výmenou skúseností a spoluprácou s inými organizáciami pôsobiacich v danej oblasti; sledovaním najnovších výskumov, inovatívnych poznatkov a najlepšej praxe v tejto oblasti a ich implementovaním do praxe Poradenského centra; kontinuálnym vzdelávaním sa; operatívnymi a pravidelnými konzultáciami, konziliárnymi poradami a supervíziou; vyhodnocovaním kapacitných možností poradenského centra; pravidelnou evaluáciou štandardov kvality a pod.

Plynulý a odborný výkon špecializovanej činnosti je zabezpečený koordináciou a kooperáciou tímu poradkýň s cieľom výmeny informácií, rovnomernej distribúcie práce a prípadov, rozdelenia okruhu kompetencií, dodržiavania štandardov práce a vlastných vypracovaných protokolov pre rôzne intervencie a dodržania bezpečnosti, ako aj jednotného spôsobu vedenia evidencie a dokumentácie.

Riadenie a zodpovednosť

Pracovníčky v Poradenskom centre ALEJ
sú kvalifikované a odborne zaškolené v problematike násilia páchaného na ženách, partnerského násilia a násilia na deťoch. Kvalitu služieb rozvíjame a udržiavame prostredníctvom viacerých postupov ako napríklad výmenou skúseností a spoluprácou s inými organizáciami pôsobiacich v danej oblasti; sledovaním najnovších výskumov, inovatívnych poznatkov a najlepšej praxe v tejto oblasti a ich implementovaním do praxe Poradenského centra; kontinuálnym vzdelávaním sa; operatívnymi
a pravidelnými konzultáciami, konziliárnymi poradami a supervíziou; vyhodnocovaním kapacitných možností poradenského centra; pravidelnou evaluáciou štandardov kvality
a pod.

Plynulý a odborný výkon špecializovanej činnosti je zabezpečený koordináciou a kooperáciou tímu poradkýň s cieľom výmeny informácií, rovnomernej distribúcie práce a prípadov, rozdelenia okruhu kompetencií, dodržiavania štandardov práce a vlastných vypracovaných protokolov pre rôzne intervencie a dodržania bezpečnosti, ako aj jednotného spôsobu vedenia evidencie a dokumentácie.

Spoločenská zmena

Okrem poskytovania praktickej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, sa snažíme prispievať k spoločenskej zmene, a to kontinuálnym vplyvom na zmenou prístupu jednotlivých inštitúcií ako aj zmenou systémového nastavenia tak, aby bola dosiahnutá nulová tolerancia násilia, empatický prístup k ženám a deťom zažívajúcim násilie. Prispievame k zvyšovaniu povedomia o probléme násilia, o najnovších vedeckých poznatkov a príkladoch najlepšej praxe.

Spoločenská zmena

Okrem poskytovania praktickej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, sa snažíme prispievať
k spoločenskej zmene, a to kontinuálnym vplyvom na zmenou prístupu jednotlivých inštitúcií ako aj zmenou systémového nastavenia tak, aby bola dosiahnutá nulová tolerancia násilia, empatický prístup
k ženám a deťom zažívajúcim násilie. 
Prispievame k zvyšovaniu povedomia
o probléme násilia, o najnovších vedeckých poznatkov a príkladoch najlepšej praxe.